Pobyt już od

222

Sale konferencyjne

Sale konferencyjne

Hotel Novum*** posiada rozbudowane zaplecze konferencyjne w postaci trzech dużych sal o powierzchni od 140 do 190m2. System ścian przesuwnych zastosowany w salach konferencyjnych pozwala na organizację szkoleń zarówno w mniejszych grupach jak również maksymalnie dla 300 osób.

Dowiedz się więcej »
Restauracja i Bar

Restauracja i Lobby Bar

Hotelowa Restauracja serwuje dla gości potrawy kuchni polskiej oraz włoskiej. W Lobby Barze oprócz bogatej karty alkoholi mogą Państwo znaleźć pyszne amerykańskie przekąski.

Dowiedz się więcej »
Pokoje

Pokoje

Hotel Novum*** posiada 110 miejsc noclegowych w pokojach jedno, dwuosobowych oraz w pokojach typu Studio. Każdy z wygodnie urządzonych pokoi posiada dostęp do bezpłatnego internetu WiFi.

Dowiedz się więcej »
 • Pokoje hotelowe

  Pokoje hotelowe

  od 222
  Pokoje hotelowe
  od 222
  Dowiedz się więcej »
  Rezerwuj Online
Zobacz więcej »

Regulamin Hotelowy

Regulamin Hotelu Novum

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, którego postanowienia służyć mają zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest spółka F.U.H. "Dom DiT" s.c. Jacek Gwóźdź, Teresa, Stanisław Iwulscy z siedzibą w Niepołomicach ul. Grunwaldzka 15H (zwana w dalszej części Regulaminu "Hotelem").
 2. Regulamin Pobytu Zwierząt stanowi integralną część Regulaminu Hotelu Novum (znajduje się poniżej treści Regulaminu Hotelowego).
 3. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu, w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej www.hotelnovum.pl.

 

§2

 1. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne i inne zgodne z profilem działalności, kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję i poprawę jakości świadczonych usług. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Hotel usług powinny być zgłoszone na piśmie i zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Hotel.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie; sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży wszelkich starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 3. Podstawą zawarcia umowy o usługi hotelowe jest rejestracja Gościa w recepcji na podstawie paszportu lub krajowego dowodu osobistego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnienie określonych w Karcie Rejestracyjnej Gościa danych osobowych oraz podpisanie wypełnionej Karty Rejestracyjnej.
 4. Wszyscy goście przebywający na terenie hotelu i korzystający z usług hotelowych muszą zostać zarejestrowani.
 5. Goście Hotelu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe przetwarzane są przez Hotel na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na usługi hotelowe.
 6. Wybrane obszary ogólnodostępne Hotelu są monitorowane.

 

§3

 1. Gość hotelowy w czasie pobytu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00.
 3. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 5. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 7. W przypadku braku uzgodnień z Hotelem o przedłużenie pobytu Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia rzeczy Gościa do przechowalni bagażu.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 9. Godziny podawania śniadań: poniedziałek - sobota 6:30 - 9:30; niedziele i święta 7:30 - 10:30

 

§4

 1. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pokoi są zawarte w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za cały pobyt w dniu przyjazdu Gościa.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

 

§5

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru - w imieniu Gościa Hotelowego - przesyłek, w tym przesyłek kurierskich, o ile wcześniej Hotel nie wyraził zgody na ich odbiór i nie udzielono Hotelowi stosownego pełnomocnictwa.
 2. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 • budzenie o wyznaczonej porze
 • przechowywanie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
 • przechowywanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego
 • zamawianie taksówki
 • dostęp do strefy saun

§6

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, pozostawionego na parkingu hotelowym.
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowycj, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości i/lub przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa w §5 pkt. 2 odszkodowanie nie przekracza sumy zgonie ustalonej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. Nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami).
 5. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 6. Odpowiedzialność Hotelu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa je przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zutylizuje.
 8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§7

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
 2. Na terenie Hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, obowiazuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 500 złotych, które zostaną doliczone do rachunku hotelowego.
 3. W przypadku zgubienia karty magnetycznej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 złotych za wydanie nowej karty do pokoju.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
 5. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, zakaz nie obowiązuje funkcjonariuszy służb mundurowych, a także innych państwowych formacji uzbrojonych, którzy z mocy prawa są uprawnieni do ich wnoszenia.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zamknąć okno, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi raz na 24h, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo Gości.
 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

 

§8

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia mogą samodzielnie korzystać z usług hotelowych wyłącznie za uprzednią zgodą Hotelu wydaną w trakcie rezerwacji usług oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych.

 

Dyrekcja Hotelu

 


 

Regulamin Pobytu Zwierząt w Hotelu Novum

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 30 złotych za jedną dobę.
 2. Pobyt zwierzęcia powyżej trzech dób - gratis.
 3. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe - psy i koty.
 4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym psów ras: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski strużujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem i okazaniem w momencie rejestracji jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami (szczególnie przeciwko wściekliźnie) i poświdczeniem odrobaczenia.
 6. Po zakwaterowaniu należy umieścić zawieszkę na zewnętrznej części drzwi od pokoju z informacją o obecności zwierzęcia (dostępne w recepcji).

 

HAŁAS I ZAKŁÓCENIA

 1. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli. Zwierzę przebywające w hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie robi hałasu, w szczególności w nocy.
 2. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
 3. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju na dłużej niż 20 minut.
 4. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 5. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie otaczającym hotel. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu (woreczki dostępne są w recepcji hotelu). Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie należy wyrzucić do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.
 6. Prosimy o nie wpuszczanie psów na łóżka i sofy.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem Właściciela podczas całego pobytu na terenie hotelu.
 2. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich Gości hotelu, psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu (jeśli mówi o tym aktualne prawo), pod opieką Właściciela lub osoby upoważnienej.
 3. Dbając o bezpieczeństwo Gości oraz mając na uwadze ewentualne alergie Gości oraz ze względów sanitarnych, na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych tj. restauracji, Lobby Baru, Spa oraz na teren zewnętrznego placu zabaw dla dzieci (z wyjątkiem psów przewodników).
 4. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności Właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z recepcją lub obsługą służby pięter.
 5. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o wywieszenie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki dostępne są w pokoju lub recepcji hotelu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Za wszelkie zniszczenia materialne oraz uszkodzenia ciała gości i pracowników hotelu wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
 2. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, na Właściciela zostanie nałożona kara w wysokości 200 złotych.
 3. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
 4. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel zostanie obciążony kwotą 100 złotych.
 5. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami obciążeni właściciele zwierząt

 

W trakcie Rejestracji w hotelu Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania Oświdczenia, pod rygorem odpowiedzialności, że zapoznał się z Regulaminem Pobytu Zwierząt w hotelu Novum i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dyrekcja Hotelu

Powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij